Vilkår og bestemmelser

VERSION 3. MAJ 2022

1. LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Nordic Legal Entity Identifier AB, org. nr. 556708-1699, et svensk aktieselskab ('NordLEI'), er en akkrediteret Local Operating Unit ('LOU') under Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) og udbyder af LEI-tjenester til kunderne (individuelt 'brugeren').

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) fører tilsyn med og understøtter GLEIS.

NordLEI tilbyder LEI-tjenester på NordLEIs websted www.nordlei.org og indhenter de referencedata om den juridiske enhed ('LE-RD'), som er nødvendige for at blive tildelt en LEI-kode. Derudover opbevarer NordLEI de brugeroplysninger, kontakt- og faktureringsdata, som har relation til den direkte kontakt med brugeren.

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer brugeren behandlingen af personoplysninger som beskrevet i NordLEIs politik for beskyttelse af personlige oplysninger www.nordlei.org/privacy-policy ('Politik for beskyttelse af personlige oplysninger'). Politikken for beskyttelse af personlige oplysninger dækker, hvordan NordLEI håndterer og bruger personoplysninger, og hvordan brugerens integritet er beskyttet i forbindelse med brugen af NordLEIs tjenester.

2. DUE DILIGENCE OG LEI-ANVENDELSESOMRÅDE

En juridisk enheds ret til at ansøge om og modtage en LEI er defineret bredt i Anbefaling 8 i LOU-principperne, der findes på www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfælde er due diligence-proceduren for en virksomhedsenhed, der er registreret i et lokalt handelsregister (eller tilsvarende), ligetil ved hjælp af offentlige kilder. Der vil imidlertid være visse enheder, som ønsker at ansøge om en LEI, og som ikke har en separat juridisk person i henhold til retsinstansens regler og love. Disse kan tillades som brugere, hvis de opfylder tilstrækkelige betingelser for at deltage som finansielle modparter, som skal rapportere deres transaktioner (under EMIR, Dodd-Frank Act eller tilsvarende lovgivning), f.eks. enkeltmandsvirksomheder, fonde, registrerede joint ventures, som kan indgå i uafhængige finansielle transaktioner, og som er kvalificerede til at blive tildelt en LEI-kode.

3. BRUGERENS FORPLIGTELSER

Brugeren er ansvarlig for referencedataenes nøjagtighed. Dette gælder i alle tilfælde, uanset om brugeren ansøger på egne vegne, på vegne af en tilknyttet enhed, eller når vedkommende optræder som agent eller i henhold til en fuldmagt. Ved fremsendelse af dataene garanterer brugeren, at de er korrekte og anvendelige inden for rammerne af LEI-registreringsprocessen. NordLEI forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation.

Brugeren er forpligtet til at gøre NordLEI opmærksom på enhver ændring af en registreret enhed, som vil nødvendiggøre en ændring af LE-RD'erne som følge af en juridisk enhedshændelse som defineret i GLEIS ('Legal Entity Events'), med nogle illustrative vejledende eksempler i bilag 1 til disse vilkår og betingelser, www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Dette bør ske løbende og i forbindelse med den årlige fornyelse og revision af LE-RD'erne. NordLEI kan være forpligtet til at ændre LE-RD i henhold til ufravigelige lovgivning eller i henhold til interne LOU-kontrolregler.

Brugeren skal sikre, at LEI-ansøgningen er unik og skal endvidere være opmærksom på, at hver enkelte juridiske enhed kun kan få udstedt én (1) LEI-kode, dvs. at det er forbudt at anmode om endnu en LEI-kode hos NordLEI eller en anden LOU. Hvis due diligence-proceduren afslører, at en anden LEI-kode er blevet registreret (eller er undervejs), vil brugerens anmodning blive afvist. De gebyrer, der gælder for en første LEI-ansøgning, vil ikke desto mindre blive opkrævet for at dække NordLEIs indsats.

Brugeren skal forelægge og gennemgå LE-RD'en mindst én gang om året.

Brugerens LE-RD kan blive anfægtet af en tredjepart. I et sådant tilfælde er brugeren forpligtet til straks og uden forsinkelse at støtte og overdrage alle ønskede dokumenter og andre handlinger til NordLEI, så NordLEI til gengæld kan opfylde sine serviceniveauforpligtelser over for GLEIF.

Brugeren er klar over, at udstedelsen af en LEI-kode og den årlige fornyelse/revision heraf er underlagt krav, der er fastsat af GLEIF.

Brugeren skal betale for fornyelsen af LEI-koden.

Brugeren er klar over, at GLEIF forbeholder sig ret til at anmode om overførsel af en LEI-kode til en anden LOU.

Brugeren er klar over, at tilknyttede LEI(er) under brugerens kontoen kan være genstand for overførsel til NordLEI eller anden samarbejdende LOU for at kunne udføre fremtidig fornyelse.

4. PRISER OG FAKTURERING

NordLEI fastholder og fakturerer kunderne de standardgebyrer, der er angivet nedenfor.

Prisen for en første LEI-udstedelse eller en årlig fornyelse er angivet på prissiden www.nordlei.org/support-pricing og skal betales umiddelbart efter, at brugeren har fået registreret en ordre. NordLEI vil holde en ubetalt ordre åben, indtil betaling er modtaget, eller den udløber efter manglende betaling. NordLEI sender kun ordrebekræftelser og kvitteringer som PDF-dokumenter via e-mail til brugeren.

NordLEI behandler ikke en udstedelse eller fornyelse af en LEI, før betalingen er modtaget.

NordLEI pålægger moms, hvor det er relevant, i overensstemmelse med de svenske momsregler for levering af tjenester i Sverige, EU-medlemslande og resten af verden. NordLEI anvender CVR-nummeret og faktureringsdata for den betalende enhed ('betaleren'), som brugeren har registreret, og denne kan afvige fra brugeren. NordLEI udsteder ikke yderligere skatteattester, momsforespørgsler eller lignende.

Hvis betaleren er registreret i en EU-medlemsstat, vil NordLEI foretage rimelige bestræbelser på at validere, at EU-momsnummeret findes, og at det er gyldigt. Hvis brugeren ikke kan fremvise et EU-momsnummer på registreringstidspunktet, vil NordLEI tilbageholde og opkræve fuld svensk moms ved betaling – hvilket for nuværende udgør 25 %. Hvis brugeren kan oplyse et gyldigt EU-momsnummer, er det betaleren, der er ansvarlig for at angive momsen lokalt i henhold til det såkaldte 'reversed charge'-princip. Ordrebekræftelsen og kvitteringen vil indeholde alle påkrævede momsoplysninger i EU.

Brugeren accepterer elektronisk overførsel af ordrebekræftelser og kvitteringer på vegne af sig selv og alle fakturamodtagere, som registreres på NordLEIs websted.

Betaleren skal foretage betaling med kort eller kreditoverførsel i henhold til den/de modtagne ordrebekræftelse(r) for ikke at forsinke udstedelsen eller fornyelsen af LEI-koden, og betaleren kan vælge at betale med et hvilket som helst beløb og i en hvilken som helst valuta, der er angivet på www.nordlei.org/support-pricing. For at undgå enhver tvivl defineres fuld betaling som det nettobeløb, der overføres til NordLEI efter eventuelle skatter, afsenderens bankgebyrer, valutakommissioner og interbankgebyrer.

I tilfælde af at NordLEI ikke hurtigst muligt har modtaget fuld betaling i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, forbeholder NordLEI sig ret til at fjerne ordren.

NordLEI kan revidere sine gebyrer og ensidigt fastsætte og offentliggøre nye gebyrer.

5. NORDLEIS FORPLIGTELSER

NordLEI validerer referencedata, som brugeren har leveret. Dette indebærer, at det via offentligt tilgængelige kilder skal kontrolleres, at den ansøgende enhed eksisterer, f.eks. via virksomhedsregistreringsoplysninger, offentlige hjemmesider og officielle dokumenter.

NordLEI vender tilbage til brugeren i tilfælde af ufuldstændige ansøgninger eller med henblik på at indhente yderligere oplysninger for at bekræfte validiteten af enheden, hvis offentligt tilgængelige kilder ikke er tilstrækkelige.

NordLEI vil gøre rimelige bestræbelser på at sikre, at der ikke tidligere er udstedt en LEI af en anden LOU for samme enhed.

Den juridiske enhed har ret til at anmode om overførsel af sin LEI til en anden LOU (som er specifikt udpeget af den juridiske enhed) og/eller tillade, at en anden LOU anmoder om en sådan overførsel på dennes vegne.

Efter fuldførelse af LEI-valideringen af juridiske enhedsbegivenheder opdateres LE-RD'en inden for den aftalte tid til behandling af udfordringer i henhold til den nuværende SLA mellem GLEIF og LOU.

Hvis brugerens LE-RD anfægtes af en tredjepart, vil NordLEI informere brugeren og validere anfægtelsen. Udfordringen kan accepteres og offentliggøres, korrigeres og offentliggøres eller afvises.

6. OFFENTLIGE OPLYSNINGER

Brugeren accepterer, at alle offentlige og private referencedata, der indsamles og modtages af NordLEI som led i registrerings- og due diligence-proceduren, straks offentliggøres og kan søges på NordLEIs og GLEIFs websteder, alt efter hvad der er relevant.

Hvis en repræsentant for en enhed finder fejlagtige eller svigagtige oplysninger i NordLEIs offentligt tilgængelige data, bedes han/hun kontakte support@nordlei.org for at indlede en undersøgelse.

7. AFTALEPERIODE OG OPSIGELSE

Aftalen, der er reguleret af disse vilkår og betingelser, forbliver i kraft, indtil enten brugeren eller NordLEI opløses eller på anden måde ophører sin drift (enten helt eller kun som en LOU). Meddelelsen om opsigelse skal indgives skriftligt af den opsigende part og er gældende efter bekræftelse af modtagelsen fra den ikke-opsigende part.

Opsigelse er mulig i tilfælde af i) overførsel af brugerens LEI til en anden LOU eller til GLEIF, ii) hvis brugeren opgiver sin status som juridisk enhed med en LEI-kode, iii) hvis LEI'en ophæves på grund af brugerens manglende overholdelse af kravene i forbindelse med fornyelsen.

Opsigelse med øjeblikkelig virkning er mulig i tilfælde af (i) alvorlig eller gentagen overtrædelse af kontraktlige forpligtelser, som ikke kan afhjælpes, eller hvor afhjælpning er blevet nægtet på trods af en rimelig afhjælpningsperiode, eller (ii) i tilfælde af at NordLEIs rammeaftale med GLEIF opsiges (uden at NordLEI er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af en sådan opsigelse).

8. GENERELT

NordLEIs tilbagebetalingspolitik findes på www.nordlei.org/refund-policy.

Disse vilkår og betingelser kan til enhver tid opdateres. Ændringer meddeles brugeren, når denne logger på NordLEIs websted. Brugerne af NordLEIs tjenester er lovmæssigt forpligtet til altid at overholde disse vilkår og betingelser.

Disse vilkår og betingelser anses sammen med eventuelle bilag, for at være udfærdiget på engelsk. I tilfælde af betydningsforskelle mellem den engelske originaludgave og en oversættelse heraf gælder den engelske originaludgave. Alle meddelelser i henhold til disse vilkår og betingelser skal udfærdiges på engelsk.

De tjenester, der leveres af NordLEI, er underlagt svensk lovgivning, og eventuelle retssager vil udelukkende blive behandlet ved de svenske domstole.