Vilkår og bestemmelser

VERSION 22. SEPTEMBER 2021
1. LEVERING AF TJENESTE

Nordic Legal Entity Identifier AB, org. nr. 556708-1699, en svensk virksomhed med begrænset ansvar (herefter 'NordLEI'), er en godkendt LOU (Legal Operating Unit) af GLEIS (Global Legal Entity Identifier System) og udbyder af LEI-tjenester til Norden og Baltikum til LEI-registranter ('Bruger' eller 'Brugere').

NordLEI behandler LEI-registrering og vedligeholdelseselementer ved hjælp af NordLEI-webportalen (www.ordlei.org) og/eller masseoverførselstjenester. NordLEI-portalen og masseoverførslen registrerer alle påkrævede felter (referencedata), der er nødvendige for LEI-registreringen. Ud over dette opbevarer NordLEI brugerkonti og faktureringsdata, der vedrører den direkte relation til brugeren.

Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger dækker, hvordan vi administrerer og bruger persondata, og hvordan vi beskytter din integritet, når du bruger vores tjenester. Ved at acceptere disse vilkår og bestemmelser accepterer du behandlingen af alle persondata som angivet i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

I tilfælde af betydningsforskelle mellem den oprindelige engelske version og enhver oversættelse af disse vilkår og bestemmelser vil den engelske version være gældende.

2. PRISER OG FAKTURERING

NordLEI overholder og fakturerer kunder de standardgebyrer, der er angivet nedenfor.

Prisen for en indledende LEI-registrering eller en årlig LEI-fornyelse igennem NordLEI er angivet på prissiden www.nordlei.org/support-pricing og skal betales, straks efter at brugeren har fået registreret en ordre. NordLEI vil højst holde en ubetalt ordre åben i 30 dage, hvorefter ordren vil blive anset som udløbet. NordLEI sender kun ordrebekræftelser og kvitteringer som PDF-dokumenter via e-mail til brugeren. Før udløbet af vedligeholdelsesperioden på 12 måneder kontakter NordLEI brugeren for at påminde denne om nødvendigheden af at forny LEI-gyldighedsperioden.

Hvis en LEI ikke vedligeholdes, udløber den og er ikke længere gyldig for lovmæssig rapportering og anden anvendelse. Det europæiske finansreguleringsorgan ESMA har den 24. oktober 2014 klargjort, at en LEI, som ikke fornys og vedligeholdes rettidigt, ikke kan accepteres for transaktionsrapporteringsformål under EMIR.

NordLEI pålægger moms, hvor det er relevant, i overensstemmelse med de svenske momsregler for levering af tjenester i Sverige, EU-medlemslande og resten af verden. NordLEI er afhængig af CVR-nummeret og faktureringsdata hos den betalende enhed (betaleren), som brugeren har registreret, hvilket kan være forskellige fra LEI-ejeren. NordLEI leverer ikke yderligere skattemæssige certifikater, momsforespørgsler eller lignende.

Hvis betaleren er registreret i et EU-medlemsland, vil NordLEI foretage rimelige bestræbelser på at validere, at EU-momsnummeret findes og er gyldigt. Hvis brugeren ikke kan fremvise et EU-momsnummer på registreringstidspunktet, vil NordLEI tilbageholde og opkræve fuld svensk moms ved betaling – hvilket for nuværende er 25 %. Hvis brugeren kan fremvise et gyldigt EU-momsnummer, er betaleren ansvarlig for at angive moms lokalt i overensstemmelse med det såkaldte 'omvendte betalingspligtprincip'. Ordrebekræftelsen og kvitteringen indeholder alle nødvendige EU-momsoplysninger.

Registranten (brugeren) indvilliger i elektronisk overførsel af ordrebekræftelser og kvitteringer på vegne af sig selv og alle fakturamodtagere, som denne registrerer på NordLEI-portalen eller i bulkregistreringsprocessen.

Betaleren skal foretage betaling straks efter den/de modtagne ordrebekræftelser for at undgå forsinkelse af LEI-udstedelsen eller -fornyelsen, og betaleren kan vælge at betale i én af følgende valutaer: USD, EUR, SEK, DKK, GBP eller NOK. For at undgå tvivl er fuld betaling defineret som det nettobeløb, der sendes til NordLEI efter skat, afsenders bankgebyrer, FX-kommission og tjenestegebyrer mellem banker.

Hvis NordLEI ikke har modtaget fuld betaling i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, forbeholder NordLEI sig ret til at slette ordren.

Alle ordrebekræftelser og kvitteringer sendes af NordLEI som PDF-dokumenter via e-mail. Kvitteringer indeholder faktureringsdata og de oplysninger, som brugeren har givet på registreringstidspunktet ved hjælp af NordLEI's internetportal eller skabelon for masseregistreringer.

NordLEI kan årligt forny sin gebyrplan og ensidigt bestemme nye gebyrer.

3. GRUNDIG KONTROLPROCEDURE OG LEI-ANVENDELSESOMRÅDE

En juridisk enheds ret til at ansøge om og modtage en LEI er defineret bredt i Anbefaling 8 i LOU-principperne, der findes i http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfælde er den grundige kontrolprocedure for en virksomhedsenhed, der er registreret i et lokalt handelsregister (eller tilsvarende), ligetil ved hjælp af offentlige kilder. Der vil imidlertid være visse enheder, som ønsker at ansøge om en LEI, og som ikke har en separat juridisk person i henhold til retsinstansens regler og love. Disse kan tillades som separate LEI-ejere, hvis de opfylder tilstrækkelige betingelser for at deltage som finansielle modparter, som skal rapportere deres transaktioner (under EMIR, Dodd-Frank Act eller tilsvarende lovgivning), dvs. fonde, statslige instanser og offentlige myndigheder, som kan indgå i uafhængige finansielle transaktioner, og som er kvalificerede for modtagelse af en LEI.

4. FORPLIGTELSER FOR BRUGEREN

Brugeren er ansvarlig for referencedataenes nøjagtighed. Dette gælder i alle tilfælde, uanset om brugeren ansøger på egne vegne eller på vegne af virksomhedsenheder eller som agent. Ved overførsel af referencedataene garanterer brugeren, at disse er korrekte og gældende i forbindelse med LEI-registreringsprocessen.

Brugeren, som foretager ansøgningen, angiver, at denne er autoriseret repræsentant for den registrerede enhed, enten i brugerens rolle som medarbejder eller funktionær i virksomheden eller på vegne af en associeret enhed (såkaldt primær registrering). I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for NordLEI at bede om yderligere dokumentation.

For agenter og repræsentanter, som foretager registrering for en tredjepartsenhed (såkaldt assisteret registrering), skal der foreligge gyldig autorisation, dvs. fuldmagt, generelle betingelser eller tilsvarende juridiske mekanismer. Brugeren skal garantere, at denne har den pågældende autorisation ved registrering af en LEI-ansøgning ved hjælp af NordLEI-webportalen og/eller masseregistreringsprocessen. NordLEI har ret til at bede om yderligere dokumentation, hvor det er nødvendigt.

NordLEI forbeholder sig ret til at anmode om yderligere skriftlige/scannede oplysninger fra LEI-ansøgeren (brugeren), dvs. indhente dokumentation for at bekræfte, at en eventuel tredjepart, som foretager registrering for en enhed, har korrekt autorisation.

Brugeren er forpligtet til at oplyse NordLEI om eventuelle ændringer i en registreret enhed, som kræver ændringer i LEI-referencedataene som følge af en virksomhedsmæssig handling, f.eks. fusion, opløsning, opkøb eller anden virksomhedsændring, som har en faktisk eller potentiel indflydelse på LEI'en og/eller LE-RD. Dette skal gøres løbende og i forbindelse med den årlige vedligeholdelse og genvalidering af LEI-referencedata. NordLEI kan af den gældende lovgivning eller som følge af interne LOU-kontroller være forpligtet til at ændre LE-RD.

Brugeren skal sikre, at LEI-ansøgningen er unik, og skal være opmærksom på, at hver juridisk enhed kun kan udstede én (1) LEI, dvs. det ikke er tilladt at anmode om endnu en LEI hos hverken NordLEI eller nogen anden LOU. Hvis den grundige kontrolprocedure finder, at der er registreret en anden LEI (eller er under behandling), vil brugerens anmodning blive afvist. Gebyrerne for en indledende LEI-ansøgning vil dog fortsat blive pålagt til dækning af NordLEI's indsats.

Alle oplysninger, ansøgninger og anmodninger, som indgives til NordLEI, skal sendes af den juridiske enheds autoriserede underskrivere og være behørigt dateret og underskrevet.

Brugeren skal gennemgå LE-RD mindst én gang årligt for at kontrollere nøjagtigheden af oplysningerne.

Brugeren skal være klar over, at udstedelsen af en LEI og dennes årlige fornyelse er underlagt krav, som er fastlagt af GLEIF.

Brugeren skal foretage en årlig betaling for revalideringen og fornyelsen af LEI'en.

Brugeren skal være opmærksom på, at GLEIF forbeholder sig ret til at anmode om overførslen af din LEI til en anden LOU.

Brugeren skal være klar over, at NordLEI af den gældende lovgivning eller som følge af interne LOU-kontroller kan være forpligtet til at ændre LE-RD.

5. FORPLIGTELSER FOR NORDLEI

NordLEI validerer, at referencedata, som leveres af brugeren, er fuldstændige. Dette indebærer, at det skal kontrolleres, at den ansøgende enhed eksisterer, via offentligt tilgængelige kilder, f.eks. virksomhedsregistreringsoplysninger, offentlige hjemmesider og officielle dokumenter.

NordLEI vender tilbage til brugeren i tilfælde af ufuldstændige ansøgninger eller med henblik på at indhente yderligere oplysninger for at bekræfte validiteten af enheden, hvis offentlige tilgængelige kilder ikke er tilstrækkelige.

NordLEI vil gøre rimelige bestræbelser på at sikre, at der ikke tidligere er udstedt en LEI af en anden LOU for samme enhed.

Brugeren har ret til at anmode om overførslen til sin LEI til en anden LOU (som er specifikt udpeget af brugeren) og/eller tillade, at en anden LOU anmoder om en sådan overførsel på dennes vegne. Der vil ikke blive pålagt gebyrer i tilfælde af en sådan overførsel.

Din LE-RD kan anmode om at blive opdateret af en tredjepart. I et sådant tilfælde vil NordLEI informere brugeren og validere anmodningen. Anmodningen om opdatering kan accepteres og publiceres, rettes og publiceres eller afvises.

6. OFFENTLIGE OPLYSNINGER

LEI-ansøgeren/ordregiveren indvilliger i, at alle offentlige referencedata, som registreres og modtages af NordLEI som del af registreringen og den grundige kontrolprocedure, straks offentliggøres og gøres søgbare på NordLEI's og GLEIF's webportaler, hvor det er relevant.

Hvis en repræsentant for en enhed finder fejlagtige eller falske oplysninger i NordLEI's offentligt tilgængelige data, bedes denne sende en e-mail til support@nordlei.org for at starte en undersøgelse.

7. AFTALEPERIODE OG -OPSIGELSE

Aftalen, som er omfattet af disse vilkår og bestemmelser, forbliver i kraft, indtil enten brugeren eller NordLEI opløses eller på anden måde ophører med at eksistere (enten helt eller som LOU). Meddelelse om opsigelse af aftalen skal sendes skriftligt af den opsigende part og træder i kraft, når den ikke-opsigende part har bekræftet modtagelse af opsigelsen.

Opsigelse skal være mulig (i) ved overførsel af brugerens LEI til en anden LOU eller til GLEIF, (ii) hvis brugeren overgiver sin status som juridisk enhed med en LEI, (iii) hvis brugeren mister sin LEI på grund af, at denne ikke opfylder kravene som følge af revalidering.

Opsigelse med øjeblikkelig virkning kan ske i tilfælde af (i) alvorlig eller gentagen overtrædelse af de aftalemæssige forpligtelser, som ikke kan genoprettes, eller (ii) i tilfælde af, at hovedaftalen mellem NordLEI og GLEIF ophører (NordLEI har intet ansvar for eventuelle skader, som måtte opstå som følge af en sådan opsigelse).

8. GENERELT

NordLEI's refusionspolitik findes på www.nordlei.org/refund-policy.

Nærværende vilkår og bestemmelser kan opdateres på et vilkårligt tidspunkt. Væsentlige ændringer vil blive kommunikeret på NordLEI's hjemmeside under afsnittet Nyhedsbrev. Brugerne af NordLEI's tjenester er juridisk forpligtet til altid at overholde disse vilkår og bestemmelser.

Disse vilkår og bestemmelser skal sammen med eventuelle bilag indgås på engelsk. I tilfælde af betydningsforskelle mellem den oprindelige engelske version og enhver oversættelse heraf vil den engelske version være gældende. Alle meddelelser under disse vilkår og bestemmelser skal foretages på engelsk.

Tjenesterne, som udbydes af NordLEI, er underlagt svensk lov, og eventuelle retssager skal foregå i henhold til svensk domstol.