Vilkår og bestemmelser - BILAG 1

Begivenhed i juridisk enhed Definition
Absorption Absorption er en form for fusion, hvor to eller flere selskaber sammenlægges til et 'eksisterende selskab'. I tilfælde af absorption overlever kun én virksomhed, og alle andre mister deres identitet.
Ændring af juridisk navn Ændring af den juridiske enheds juridiske navn.
Ændring af handels- eller firmanavn Ændring af den juridiske enheds handels- eller firmanavn.
Ændring af juridisk adresse Ændring af den juridiske enheds juridiske adresse.
Ændring af hovedsædets adresse Ændring af den juridiske enheds hovedsædeadresse.
Ændring af retlig form Ændring i den juridiske enheds retlige form.
Fusioner og opkøb Konsolidering af juridiske enheder eller aktiver ved hjælp af forskellige typer finansielle transaktioner, herunder fusioner, opkøb, konsolideringer, overtagelsestilbud, køb af aktiver og ledelsesopkøb.
Frasalg og spin-offs Distribution af værdipapirer udstedt af en anden juridisk enhed. De distribuerede værdipapirer kan enten tilhøre en nyoprettet eller en eksisterende juridisk enhed. For eksempel spin-off, spaltning, opsplitning, afhændelse.
Erhvervelse af en international filial Den overtagende juridiske enhed køber en international filial.
Omdannelse af en international filial til et datterselskab Overførsel af alle den juridiske enheds aktiver og passiver i forbindelse med en international filial til den nye datterselskabsenhed til gengæld for overførsel af værdipapirer, der repræsenterer kapitalen i den datterselskabsenhed, der modtager overførslen.
Omdannelse af et datterselskab til en international filial Overførsel af alle et datterselskabs aktiver og passiver til en international filial til gengæld for overførsel af værdipapirer fra den juridiske enhed, som filialen tilhører, og som repræsenterer kapitalen i den internationale filial, der modtager overførslen.
Paraplyfonden ændrer sin struktur til en selvstændig fond Ændring af den juridiske form fra en fonds juridiske enhedsstruktur med en eller flere delfonde/afdelinger til en fonds juridiske enhedsstruktur uden delfonde/afdelinger.
Konkurs Retlig status for en juridisk enhed, der ikke er i stand til at betale kreditorer. En konkurs indebærer normalt en formel domstolsafgørelse. Værdipapirer kan blive værdiløse.
Likvidation Udlodning af kontanter, aktiver eller begge dele fra en juridisk enhed. Gælden kan betales i prioriteret rækkefølge på grundlag af prioriterede krav på aktiver, der er specificeret i sikkerheden.
Frivillig aftale En procedure, der giver en juridisk enhed mulighed for at afvikle sin gæld ved kun at betale en del af det beløb, den skylder kreditorerne, eller for at indgå en anden aftale med kreditorerne om betaling af gælden.
Insolvens Indførelse af et dekret eller en kendelse fra en domstol eller et agentur eller en tilsynsmyndighed med kompetence på stedet om udnævnelse af en kurator eller en lignende embedsmand for den pågældende part i forbindelse med insolvens, gældssanering, samling af aktiver og passiver eller lignende procedurer eller med henblik på afvikling eller likvidation af deres respektive anliggender.
Opløsning af en enhed, herunder internationale filialer og datterselskaber (i) Et frivilligt ophør af driften, (ii) en generel overdragelse til fordel for den juridiske enheds kreditorer eller (iii) enhver anden likvidation, opløsning eller afvikling af den juridiske enhed (bortset fra en likviditetsbegivenhed), uanset om det er frivilligt eller ufrivilligt.
Opsplitninger (for enhver overlevende enhed og for eventuelle nye juridiske enheder, der dannes som en del af vilkårene for opsplitningen) En opsplitning er en virksomhedshandling, hvor en enkelt virksomhed opsplittes i to eller flere uafhængige, separat drevne virksomheder. Tilsynsmyndighederne kan også kræve opsplitning af virksomheder af anti-trust-årsager.